Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Проекти

Проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"
Проектът се финансира от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.
Основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност
на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
създаване на условия за усъвршенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целевите групи по проекта са: ученици, педагогически специалисти, образователни медиатори и родители.
Основни дейности по проекта:
Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда;
Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.